Producten

Voor stroomlijning van de diverse processen in het ziekenhuis kent Simtec Medical de volgende producten:

SimTec producten 


SimProMed: productiemeting
Om de gezamenlijke productiedoelstelling voor de vakgroep of maatschap te halen is het van belang de productie nauwgezet in de gaten te houden. Hoe vroeger men afwijkingen op het spoor komt, des te sneller kan men ingrijpen en des te kleiner zullen de noodzakelijke ingrepen gedurende het jaar zijn. Hierbij is het essentieel dat:

  • De cijfers afgezet worden tegen de onderling overeengekomen budgetcijfers, rekening houdend met een variërende capaciteit als gevolg van o.a. geplande vakanties en waargenomen spreekuren,
  • De cijfers snel na het verstrijken van de te beschouwen periodes beschikbaar zijn (als het even kan dezelfde dag nog),
  • Binnen maatschappen de cijfers per arts beschikbaar zijn om de analyse tot op artsniveau eenvoudig en snel te kunnen uitvoeren,
  • Oorzaken te kunnen opsporen die ten grondslag liggen aan uitval en afwijkend declaratiegedrag, en
  • De cijfers eenvoudig en zonder veel tijd in een presentabele vorm gegoten kunnen worden zodat ze aan de groep gepresenteerd kunnen worden. 

Speciaal voor deze behoefte heeft Simtec Medical het product Simpromed ontwikkeld dat de artsen in staat stelt hun productie op arts-, maatschap- en vakgroep-niveau bij te houden, te analyseren en te presenteren. Het product ondersteunt zowel de productie van zorgtrajecten en onderliggende zorgactiviteiten alsook nog de DBC-productie uit voorgaande jaren. Daarnaast bevat Simpromed een eigen grouper en kan middels een zorgproductviewer en simulator bekeken worden welke acties vereist zijn om tot bepaalde zorgproducten te komen. Ook kan door middel van de beslisboom op een uiterst gebruikersvriendelijke wijze bekeken worden welke beslisregels ten grondslag liggen aan een beoogde afleiding.

Voor dit softwarepakket is een interface met het ziekenhuis informatie systeem noodzakelijk, zodat de werkelijke productiegegevens automatisch en snel geladen kunnen worden. Simtec Medical levert dit interface als onderdeel van de licentie. 


ROsimed: poli- en dienstroosters
Het maken van het dienstenrooster geschied meestal binnen de vakgroep door een van de artsen of het ondersteunend personeel. Doordat steeds vaker artsen in deeltijd werken is de wens reëel om de verschillen in deeltijdfactor tot uitdrukking te laten komen bij de verdeling van het aantal diensten. Dit leidt vaak tot zeer complexe situaties waarbij het maken van het rooster een ingewikkelde en tijdrovende klus wordt. Dikwijls worden hierom vereenvoudigingen ingevoerd waardoor ongelijkheid ontstaat. Dit kan aanleiding geven tot onenigheid, hetgeen de samenwerking negatief beïnvloed.

Simtec Medical heeft het product ROsimed ontwikkeld dat de dienstenroosters exact berekend naar deeltijdfactor. Het maken van een rooster wordt hiermee een eenvoudig en inzichtelijk proces. Het kost minder tijd en regels kunnen eenvoudig vastgelegd worden. Het programma ondersteunt feestdagen, vakantie- en congresplanning, vaste en variabele voorkeurs- en verhinderdagen (2-wekelijks schema), etc.

OKsimed: OK-bezetting
Voor het meten van de OK-benutting heeft Simtec Medical OKsimed ontwikkeld. Het programma genereert statistische informatie in de vorm van grafieken en tabellen. De informatie is gebaseerd op gegevens van het afgelopen jaar waarbij gekozen kan worden uit elke gewenste periode. De voor de werking van het programma benodigde data ontvangt Oksimed batch-gewijs uit het ziekenhuisinformatiesysteem in de vorm van (platte) tekstbestanden. Voor deze opzet is bewust gekozen om de koppeling met de ziekenhuisinformatiesystemen zo eenvoudig mogelijk te maken. 


BEDsimed: bedbezetting

Voor het meten van de bedbezetting van afdelingen en locaties heeft Simtec Medical BEDsimed ontwikkeld. Het programma genereert zowel statistische- als operationele informatie in de vorm van grafieken en tabellen. De statistische informatie is gebaseerd op gegevens van het afgelopen jaar waarbij gekozen kan worden uit elke gewenste periode. De operationele informatie geeft op elk moment inzicht in het aantal bedden dat per afdeling (nog) vrij is. De voor de werking van het programma benodigde data ontvangt BEDsimed batch-gewijs uit het ziekenhuisinformatiesysteem in de vorm van (platte) tekstbestanden. Deze data wordt in Bedsimed automatisch omgezet in werkelijke ligtijden van patiënten. Voor deze opzet is bewust gekozen om de koppeling met de 

ziekenhuisinformatiesystemen zo eenvoudig mogelijk te maken.

Simulatiemodellen
In het geval een verbeteringsvoorstel ingrijpende financiële of operationele consequenties zou hebben, biedt simulatie van het verbeteringsconcept de enige goede mogelijkheid om het benodigde inzicht te verkrijgen in de te behalen productiviteitswinst en efficiency-verhoging. Ook wanneer een situatie nog niet bestaand is (bijvoorbeeld in een nieuwbouwsituatie) kan alleen door middel van simulatie van de beoogde werkwijze het vereiste inzicht worden verkregen.

SimTec maakt dergelijke simulatiemodellen al vanaf 1992 en heeft derhalve een grote kennis op dit gebied (zie Simtec Industrie). Een goed voorbeeld vormt het omzetten van het "conventionele" spreekuur in en "carrousel"-spreekuur waarbij niet langer de patiënt zich langs de arts en assistent beweegt, maar de arts en assistent zich langs de patiënt bewegen. Duidelijk zal zijn dat deze werkwijze grote voordelen biedt voor zowel het verkorten van de consulttijd van de arts als de mogelijkheid tot het opleiden van het personeel. Onder de menu-optie Simulatie  wordt dit voorbeeld in detail behandeld.